Четиво за кметове и не само  –  „Регионални профили 2020″, изследване на Института за пазарна икономика.

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в София – област остава третият най-висок в страната. Така започва „снимката“ на областта в последното изследване на Института за пазарна икономика- „Регионални профили-показатели за развитие 2020“.

То се прави за 9-а поредна година. Изследването се основава на 64 индикатора, оценяващи икономическата и социалната среда в 28-те области на страната. Тази година в неговия обхват е състоянието на областите в навечерието на пандемията.

Според БВП на човек от населението София – област се нарежда веднага след София – град и област Стара Загора, сочи сравнението.

Интересното е, че ръстът по този показател е доста нисък през 2018 г. – 0,8% при 9,3% за националната икономика, но въпреки това третото място в страната се запазва.

Заплатите В София област нарастват и предопределят сравнително ниски нива на бедност.

Средната годишна брутна заплата се увеличава с 10,5% и достига 13,4 хил. лв., с което почти се изравнява със средната за България като цяло.

Доходите на домакинствата обаче леко спадат и през 2019 г. средногодишният общ доход на лице от домакинството е 4844 лв. при 6013 лв. в страната.

Доброто икономическо развитие на областта е свързано с висока инвестиционна активност. През 2018 г. областта отчита вторите най-високи в страната (след тези в столицата) стойности на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи и на преките чуждестранни инвестиции средно на човек от населението. Разходите за придобиване на ДМА достигат 3140 лв./човек от населението при 2750 лв./човек в страната.

Размерът на преките чуждестранни инвестиции към 2018 г. е 6064 евро/човек при 3560 евро/човек в страната.

Произведената продукция отрежда второ място на София област, като през 2018 г. стойността й достига 48,1 хил. лв./човек.

Сравнително нисък остава броят на действащите в областта предприятия, но същевременно сред тях е сравнително висок делът на големите предприятия. През последната година усвояването на европейски средства изостава от темпа на национално ниво, но все още е малко по-високо от средното за страната. В рамките на София-област най-много средства се усвояват в община Костинброд, казват от ИПИ

Що се отнася до инфраструктурата, тя в София- област е сравнително добре развита. Гъстотата на пътната мрежа е по-висока от средната за страната, а делът на автомагистралите и първокласните пътища е вторият най-висок в страната (след този в област Шумен) с 30,2% при 18,6% средно за страната. Същевременно обаче качеството на пътищата остава сравнително ниско с едва 31,7% от пътната настилка в добро състояние при 41,4% в страната през 2019 г. Гъстотата на железопътната мрежа също е сравнително висока. Относително нисък и през 2019 г. остава достъпът до интернет в областта – 67,3% от домакинствата при 75,1% средно за страната.

Развитието на местния пазар на труда е много добро, като коефициентите на заетост и на безработица достигат рекордни за областта нива.

Като сфери, където трябва да се работи за подобрение, анализът на ИПИ посочва покритието на кадастъра и административните услуги „на едно гише“. Според критерий „активна прозрачност на местните администрации“ в рамките на областта най-прозрачни са общините Челопеч, Божурище, Чавдар и Пирдоп.

Здравеопазването в София-област- изключително важна сфера особено в условията на пандемия, има сходна със средната за страната осигуреност с лекари- специалисти, но общопрактикуващите лекари са по-малко.

През 2019 г. един общопрактикуващ лекар се е грижил средно за 1771 души от населението (при 1688 души на лекар в страната). Броят на болничните легла в местните многопрофилни болници, съотнесен към населението в областта, нараства и традиционно е по-висок от средния за страната. Обаче преминалите за лечение болни са чувствително по-малко -176 на 1000 души от населението при 254 на 1000 души в страната. През 2019 г. коефициентът на детска смъртност в София-област намалява и вече е под средната за страната стойност.

Регионалният профил категорично показва нужда от допълнителни усилия в образованието на учениците, което е оценено като сравнително слабо в София-област (оценката се прави според резултати от матурите по математика и български). Областта има и сравнително малко студенти – 8 на 1000 души от населението при 32 на 1000 души за страната през 2019 г.

Трябва да се работи също върху сравнително бавното правораздаване в областта, да се наблегне на околната среда и на развитието на културния живот, препоръчват от Института за пазарна икономика.

 

 

Прочетено 219 пъти
Сподели
  •